06-53823251 info@ontbijtserviceamersfoort.nl
Like ons op Facebook!

We zijn momenteel even gesloten. We zijn vanaf 30 april weer bij je terug!

Artikel 1: Toepasselijkheid en reikwijdte van de leveringsvoorwaarden Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door ontbijtserviceamersfoort.nl gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes en op alle door, met of namens ontbijtserviceamersfoort.nl gesloten overeenkomsten en uit te voeren werkzaamheden, behoudens uitzonderingen die ontbijtserviceamersfoort.nl en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die aan ontbijtserviceamersfoort.nl opdracht heeft gegeven tot de levering van zaken. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. Indien de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2: Algemene aanbiedingen, offertes en aanvang van werkzaamheden Een overeenkomst komt tot stand zodra ontbijtserviceamersfoort.nl de mondeling en/of schriftelijk gegeven opdracht heeft bevestigd. Bevestiging vindt plaats d.m.v. email en wordt gestuurd naar het door besteller opgegeven emailadres.

Artikel 3: Opdrachtwijziging of annulering Wijzigingen van een eenmaal door ontbijtserviceamersfoort.nl aanvaarde opdracht, van welke aard dan ook, behoeven de schriftelijke goedkeuring van alle betrokken partijen, met uitzondering in mondeling overleg gewijzigde bezorgtijden.

Artikel 4: Tarieven en betaling De prijzen vermeld op www. ontbijtserviceamersfoort.nl zijn incl. BTW tenzij expliciet anders vermeld staat. Betaling kan gedaan worden d.m.v. de door ons aangeboden betalingswijze. De door u vermelde gegevens dienen te corresponderen met de gegevens benodigd voor de voltrekking van het betaalproces en dienen voor de particuliere klant voor de bezorgdatum te zijn bijgeschreven op Rabobank rekeningnummer NL51 RABO 0306353849.

Voor de zakelijke klant dient de betaling na levering, maar binnen 14 dagen te zijn voldaan. Indien de betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden zullen wij de incasso opdracht uit handen geven aan een incassobureau.

Artikel 5: Aansprakelijkheid / klachten Ontbijtserviceamersfoort.nl is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit betreffende fout voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde argumentatie bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten ten laste van koper. In geval van aansprakelijkheid van ontbijtserviceamersfoort.nl betreft dit nimmer een vergoedingsbedrag hoger dan het maximum van het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden. Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 24 uur na het constateren van de schade schriftelijk aan ontbijtserviceamersfoort.nl is kenbaar gemaakt.

Artikel 6: Geheimhouding Ontbijtserviceamersfoort.nl werkt conform de geldende privacy wetgeving. Gegevens van koper zullen niet verstrekt worden aan derden m.u.v. een incasso procedure waarbij gegevens doorgegeven zullen worden aan het incassobureau.

Artikel 7: Reclame Op alle door ontbijtserviceamersfoort.nl gepubliceerde foto’s en reclame uitingen van producten behoudt ontbijtserviceamersfoort.nl zich het recht op afwijkingen v.w.b. uitstraling en receptuur.

Artikel 8: Toepasselijk recht Op alle aan deze Algemene voorwaarden onderworpen offertes en opdrachten en de daaruit voorvloeiende overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Search